Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


software-a-repozitare

Software a repozitáře


DNF pro rpm balíčky distribuce Red Hat, Fedora a CentOS
dnf list --available vypíše seznam dostupných balíčků
dnf list --installed vypíše seznam nainstalovaných balíčků
dnf list vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných)
dnf group list vypíše seznam všech skupin balíčků (nainstalovaných i dostupných)
dnf list --extras vypíše seznam nainstalovaných balíčků, které nepocházejí z dostupných repozitářů
dnf list --upgrades vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků
dnf list --recent vypíše nejnovější balíčky přidané do repozitářů
dnf list <aplikace> vypíše seznam balíčků (nainstalovaných i dostupných) obsahujících název aplikace
dnf repoquery --deplist <aplikace> vypíše seznam závislostí (i balíčků) pro danou aplikaci
dnf info <aplikace> vypíše podrobné informace o daném balíčku
dnf group info <skupina_balicku> vypíše podrobné informace o dané skupině balíčků včetně jejího obsahu
dnf provides <soubor> vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří
dnf search <aplikace> vypíše seznam balíčků souvisejících s danou aplikací
dnf install <aplikace> nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí
dnf install --downloadonly --downloaddir=<adresar> <aplikace>
dnf download <aplikace>
stáhne daný balíček z repozitáře
dnf download --resolve <aplikace> stáhne daný balíček z repozitáře včetně všech závislostí
dnf install <balicek> nainstaluje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře
dnf group install <skupina_balicku> nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí
# dnf group install KDE
dnf reinstall <aplikace> přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí
dnf upgrade aktualizuje všechny nainstalované balíčky, --exclude=<aplikace> vyřadí daný balíček z procesu aktualizace (trvalé nastavení se provede v /etc/dnf/dnf.conf volbou „exclude=<aplikace>“)
dnf upgrade <aplikace> aktualizuje daný balíček
dnf upgrade <balicek> aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře
dnf group upgrade <skupina_balicku> aktualizuje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí
dnf downgrade <aplikace> sníží aktuální verzi nainstalovaného balíčku na předchozí verzi
dnf remove / erase <aplikace> odinstaluje balíček včetně jeho závislostí
dnf group remove <skupina_balicku> odinstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí
dnf repolist (<argument>) vypíše všechny povolené repozitáře (jejich id a název), při použití argumentu enabled, disabled nebo all se zobrazí daný typ repozitářů
createrepo <adresar> vytvoří lokální repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky, -s <sifrovaci_algoritmus> použije k šifrování daný algoritmus, -v podrobný výpis
# createrepo -s sha redhat.repo
dnf <volba> --enablerepo=<repo_id> zpřístupní daný repozitář (trvale v /etc/yum.repos.d/<repozitar>)
# dnf install mplayer* --enablerepo=rpmfusion-free-updates
dnf <volba> --disablerepo=<repo_id> znepřístupní daný repozitář (trvale v /etc/yum.repos.d/<repozitar>)
dnf clean all smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků (/var/cache/dnf)
dnf history zobrazí historii transakcí (údaje z /var/log/dnf.rpm.log)
dnf history info <ID> zobrazí podrobné informace o dané transakci
dnf history undo <ID> vrátí veškeré změny v rámci dané transakce (odinstaluje/doinstaluje software)


YUM pro rpm balíčky distribuce Red Hat, Fedora a CentOS
yum list available vypíše seznam dostupných balíčků
yum list installed vypíše seznam nainstalovaných balíčků
yum list vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných)
yum grouplist vypíše seznam všech skupin balíčků (nainstalovaných i dostupných)
yum list extras vypíše seznam nainstalovaných balíčků, které nepocházejí z dostupných repozitářů
yum list updates vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků
yum list recent vypíše nejnovější balíčky přidané do repozitářů
yum list <aplikace> vypíše seznam balíčků (nainstalovaných i dostupných) obsahujících název aplikace
yum deplist <aplikace> vypíše seznam závislostí (i balíčků) pro danou aplikaci
yum info <aplikace> vypíše podrobné informace o daném balíčku
yum groupinfo <skupina_balicku> vypíše podrobné informace o dané skupině balíčků včetně jejího obsahu
yum (what)provides <soubor> vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří
yum search <aplikace> vypíše seznam balíčků souvisejících s danou aplikací
yum install <aplikace> nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí
yum install --downloadonly --downloaddir=<adresar> <aplikace>
yumdownloader <aplikace>
stáhne daný balíček z repozitáře
yumdownloader --resolve <aplikace> stáhne daný balíček z repozitáře včetně všech závislostí
yum (local)install <balicek> nainstaluje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře
yum groupinstall <skupina_balicku> nainstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí
# yum groupinstall KDE
yum reinstall <aplikace> přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí
yum update aktualizuje všechny nainstalované balíčky, --exclude=<aplikace> vyřadí daný balíček z procesu aktualizace (trvalé nastavení se provede v /etc/yum.conf volbou „exclude=<aplikace>“)
yum update <aplikace> aktualizuje daný balíček
yum (local)update <balicek> aktualizuje balíček z daného adresáře, případné závislosti stáhne z repozitáře
yum groupupdate <skupina_balicku> aktualizuje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí
yum downgrade <aplikace> sníží aktuální verzi nainstalovaného balíčku na předchozí verzi
yum remove / erase <aplikace> odinstaluje balíček včetně jeho závislostí
yum groupremove <skupina_balicku> odinstaluje danou skupinu balíčků včetně jejich závislostí
yum repolist (<argument>) vypíše všechny povolené repozitáře (jejich id a název), při použití argumentu enabled, disabled nebo all se zobrazí daný typ repozitářů
yum-config-manager --add-repo <repo> přidá a zároveň povolí daný repozitář
# yum-config-manager --add-repo "https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/"
yum-config-manager --enable <repo> povolí daný repozitář
yum-config-manager --disable <repo> zakáže daný repozitář
createrepo <adresar> vytvoří lokální repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky, -s <sifrovaci_algoritmus> použije k šifrování daný algoritmus, -v podrobný výpis
# createrepo -s sha redhat.repo
yum <volba> --enablerepo=<repo> povolí daný repozitář (trvale v /etc/yum.repos.d/<repozitar>)
# yum install mplayer* --enablerepo=rpmfusion-free-updates
yum <volba> --disablerepo=<repo> zakáže daný repozitář (trvale v /etc/yum.repos.d/<repozitar>)
yum clean all smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků (/var/cache/yum/repository/packages)
yum-complete-transaction dokončí neúspěšné nebo přerušené transakce (aktualizace)
yum history zobrazí historii transakcí (údaje z /var/log/yum.log)
yum history info <ID> zobrazí podrobné informace o dané transakci
yum history undo <ID> vrátí veškeré změny v rámci dané transakce (odinstaluje/nainstaluje software)


RPM pro rpm balíčky distribuce Red Hat, Fedora, CentOS a SUSE
rpm -qa vypíše seznam nainstalovaných balíčků
rpm -q <aplikace/balicek> vypíše jméno a verzi nainstalovaného balíčku
rpm -qi <aplikace/balicek> vypíše podrobné informace o nainstalovaném balíčku
rpm -qip <balicek> vypíše podrobné informace o staženém balíčku
rpm -ql <aplikace/balicek> vypíše soubory, které nainstalovaný balíček obsahuje
rpm -qlp <balicek> vypíše soubory, které stažený balíček obsahuje
rpm -qc <aplikace/balicek> vypíše konfigurační soubory, které nainstalovaný balíček obsahuje
rpm -qcp <balicek> vypíše konfigurační soubory, které stažený balíček obsahuje
rpm -qf <soubor> vypíše balíček, kterému soubor patří
rpm -qR <aplikace/balicek> vypíše seznam závislostí pro danou aplikaci/balíček
rpm -ivh <balicek> nainstaluje stažený balíček, -i instalace, -v podrobný výpis, -h průběh instalace
rpm -ivh --test <balicek> náhled instalace, kontroluje a vypíše případné závislosti a konflikty mezi balíčky
rpm -ivh --nodeps <balicek> nainstaluje daný balíček bez ohledu na jeho závislosti
rpm -Uvh <balicek> instaluje daný balíček nebo aktualizuje jeho již nainstalovanou verzi
rpm -Uvh --replacepkgs <balicek> přeinstaluje daný balíček
rpm -Fvh <balicek> aktualizuje nainstalovaný balíček
rpm -e <aplikace> odinstaluje daný balíček, --justdb smaže pouze záznam o balíčku v RPM databázi
# rpm -e --justdb nomachine
rpm -ivh <repozitar> nainstaluje daný repozitář
# rpm -ivh rpm.livna.org/release7.rpm
rpm --import <verejny_klic> stáhne veřejný (GPG) klíč k danému repozitáři, čímž zaručí, že daný balíček skutečně pochází z tohoto repozitáře
# rpm --import rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY
rpm -qa gpg-pubkey vypíše všechny stažené veřejné (GPG) klíče
rpm --checksig / -K <balicek> ověří podpis balíčku za účelem zaručení jeho celistvosti a původu (děje se tak automaticky během instalace balíčku, pokud byl dříve stažen daný veřejný (GPG) klíč)
rpm -V <aplikace/balicek> ověří správnost obsahu balíčku s rpm databází
rpm -Vf <soubor> ověří správnost obsahu souboru balíčku s rpm databází
# rpm -Vf /bin/ls
rpm -Va ověří správnost obsahu všech nainstalovaných balíčků s rpm databází


UP2DATE pro rpm balíčky starší distribuce Red Hat
up2date --show-available vypíše seznam dostupných balíčků
up2date --showall vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných)
up2date --show-orphans vypíše seznam nainstalovaných balíčků, které nepocházejí z dostupných repozitářů
up2date -l vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků
up2date -d stáhne balíčky k instalaci či aktualizaci
up2date -i nainstaluje stažené balíčky
up2date -u aktualizuje stažené balíčky
up2date <aplikace> aktualizuje daný balíček
up2date --whatprovides <soubor/aplikace> vypíše balíček, kterému soubor či aplikace patří
up2date --configure nastaví volby programu; konfiguračním souborem je /etc/sysconfig/rhn/up2date, balíčky se standardně ukládají do /var/spool/up2date


APT pro deb balíčky distribuce Debian a Ubuntu
dpkg -l vypíše seznam nainstalovaných balíčků
apt-cache show <aplikace> vypíše podrobné informace o daném balíčku
apt-cache search <aplikace> vypíše seznam balíčků obsahujících název aplikace
apt-cache depends <aplikace> vypíše seznam balíčků, na nichž daná aplikace závisí
apt-cache whatdepends <aplikace> vypíše seznam balíčků závislých na dané aplikaci
apt-cache pkgnames vypíše seznam nainstalovaných a dostupných balíčků
apt-file list <aplikace> vypíše soubory, které balíček (i nenainstalovaný) obsahuje
apt-file search <soubor> vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří
apt-file update aktualizuje databázi s informacemi o balíčcích a jejich souborech
apt-get install <aplikace> nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí, -d pouze balíček stáhne
apt-get update aktualizuje lokální seznam balíčků (potřeba před každou aktualizací balíčků)
apt-get -u upgrade aktualizuje všechny nainstalované balíčky, bez řešení nových závislostí, -u vypíše aktualizované balíčky
apt-get -u dist-upgrade aktualizuje všechny nainstalované balíčky, případné nové závislosti nainstaluje (rovněž je možné aktualizovat celou distribuci), -u vypíše aktualizované balíčky
apt-get install --only-upgrade <aplikace> aktualizuje pouze daný balíček
apt-get remove <aplikace> odinstaluje daný balíček (konfigurační soubory ponechá)
apt-get --purge remove <aplikace> odinstaluje daný balíček včetně konfiguračních souborů
apt-get check kontroluje správnost závislostí
apt-get autoclean odstraní starší verze téhož balíčku
apt-show-versions vypíše verze všech nainstalovaných balíčků a případně i jejich dostupné aktualizace, -p <aplikace> platí jen pro daný balíček, -u vypíše pouze balíčky s možností aktualizace, -a vypíše všechny dostupné verze balíčku


ZYPPER pro rpm balíčky distribuce SUSE
zypper packages --not-installed-only vypíše seznam dostupných balíčků
zypper packages --installed-only vypíše seznam nainstalovaných balíčků
zypper packages vypíše seznam všech balíčků (nainstalovaných i dostupných)
zypper list-updates vypíše dostupné aktualizace nainstalovaných balíčků
zypper info <aplikace> vypíše podrobné informace o daném balíčku
zypper what-provides <soubor> vypíše balíček (nainstalovaný i dostupný), kterému soubor patří
zypper search <aplikace> vypíše seznam balíčků souvisejících s danou aplikací
zypper install <aplikace> nainstaluje daný balíček včetně jeho závislostí
zypper install --download-only <aplikace> stáhne daný balíček z repozitáře
zypper install -f <aplikace> přeinstaluje daný balíček jeho stejnou verzí
zypper update aktualizuje všechny nainstalované balíčky; příkazem zypper al <aplikace> lze balíček vyjmout z procesu aktualizace či instalace, zypper rl <aplikace> zruší vyjmutí baličku z procesu aktualizace či instalace a zypper ll vypíše balíčky, které jsou vyjmuty z procesu aktualizace či instalace
zypper update <aplikace> aktualizuje daný balíček
zypper remove <aplikace> odinstaluje balíček včetně jeho závislostí
zypper repos vypíše všechny repozitáře (jejich id, název a stav)
zypper addrepo <adresar> <nazev_repa> vytvoří lokální repozitář z daného adresáře obsahujícího rpm balíčky
zypper clean --all smaže všechna data uložená v paměti systému při instalaci balíčků
cat /var/log/zypp/history zobrazí historii transakcí


SRC pro překlad (kompilaci) balíčků ze zdrojového kódu
./configure spustí konfigurační skript zdrojového balíčku (z adresáře balíčku obsahujícího skript), který kontroluje systém, načte hodnoty proměnných a vytvoří průvodní soubory potřebné pro kompilaci balíčku, --prefix=<adresar> určí adresář pro instalaci (implicitně /usr/local)
make vytvoří binární spustitelný program ze zdrojového kódu (kompilace) na základě údajů ze souborů vytvořených během konfigurace balíčku
make install nainstaluje program
checkinstall vytvoří z binárního programu balíček, který je po nainstalaci přidán do databáze nainstalovaných balíčků, -R balíček rpm, -D balíček deb; nezadají-li se v příkazu žádné volby, pracuje interaktivně
make clean odstraní nepotřebné, převážně zkompilované soubory, které se během překladu vytvořily
make distclean odstraní všechny soubory vytvořené během konfigurace a kompilace balíčku
make uninstall odinstaluje program (pokud existuje soubor „Makefile“, jinak se musí soubory programu smazat manuálně)

Nástroje pro stránku