Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


system-a-terminal

Systém a terminál


SYSTÉM A TERMINÁL
uname (-s) vypíše jméno jádra, -r verzi jádra, -v pořadí a datum kompilace jádra, -p typ procesoru, -o jméno operačního systému, -n síťové jméno počítače (nodename), -a všechny informace
lsb_release vypíše LSB (Linux Standard Base) verzi, -i distribuci linuxu, -r verzi distribuce, -d distribuci linuxu a její verzi, -c kódové označení distribuční verze, -s krátký výpis (bez záhlaví), -a všechny informace
$ lsb_release -si
(vypíše název distribuce linuxu)
cat /etc/*release / lsb_release -d vypíše distribuci linuxu a její verzi
dmidecode vypíše informace o použitém hardwaru a biosu, -s <klicove_slovo> jen informace o konkrétní položce ze seznamu dostupných klíčových slov
# dmidecode -s system-product-name
(vypíše typ systému (první 4 znaky) a model)
# dmidecode -s system-serial-number
(vypíše sériové číslo systému)
# dmidecode -s system-uuid
(vypíše ID systému)
# dmidecode -s system-product-name | egrep -i 'virtual|vm|bochs'
(vypíše, zda jde o virtuální server)
lscpu vypíše informace o procesoru
cat /proc/cpuinfo vypíše podrobné informace o jednotlivých jádrech procesoru
free zobrazí celkové množství volné a použité fyzické paměti a swapu v systému, stejně jako vyrovnávací paměti používané jádrem v kB (údaje z /proc/meminfo), -m v MB, -t souhrn
nmon zobrazí podrobné statistické informace o CPU, paměti, síti, discích, jádru, souborových systémech, NFS a hlavních procesech (výpis se mění podle aktuálního stavu)
ulimit vypíše či nastaví daný limit pro užívání zdrojů systému (implicitně použije volbu „-f“), -a vypíše všechny nastavené limity, -H nastaví „tvrdý“ limit, -S nastaví „měkký“ limit, -f <limit> max. velikost vytvářeného souboru v MB, -n <limit> max. počet otevřených souborů, -t <limit> max. čas procesoru v sekundách, -u <limit> max. počet procesů na jednoho uživatele; (trvalé nastavení se provede v /etc/security/limits.conf)
setup spustí nástroj pro konfiguraci systému
locale zobrazí aktuální nastavení pro každou kategorii jazykové lokalizace, -a zobrazí seznam všech dostupných jazykových lokalizací
localectl
(platí od RHEL 7)
(status) zobrazí jazykovou lokalizaci systému a rozložení klávesnice (údaje z /etc/locale.conf), set-locale LANG=<lokalizace> nastaví jazykovou lokalizaci systému a rozložení klávesnice
# localectl set-locale LANG=cs_CZ.utf8
cal ((<MM>) <RRRR>) zobrazí kalendář (aktuální měsíc či zadaný měsíc v roce nebo celý rok), -m týden začíná pondělím, -y celý aktuální rok, -j pořadový den v roce
$ cal 12 2005
date (<MMDDhhmmRR>) vypíše či nastaví aktuální datum a čas systému, +<format> vypíše datum a čas v daném formátu (např. %H zobrazí hodinu ve dvojciferném 24hodinovém formátu, %M minutu ve dvojciferném formátu, %S sekundu ve dvojciferném formátu, %d den v měsíci ve dvojciferném formátu, %m měsíc ve dvojciferném formátu, %Y rok ve čtyřciferném formátu, %F ve formátu RRRR-MM-DD, %s v počtu sekund od 1. 1. 1970), -d <specifikace> vypíše datum dle dané specifikace
$ date +%H:%M-%d.%m-%Y
$ date -d @123456
(převede čas uvedený v sekundách od 1. 1. 1970 do čitelného formátu)
$ date -d "+90 days" +%F
(vypíše datum za 90 dní ve formátu RRRR-MM-DD)
$ TZ='America/New_York' date
(vypíše aktuální datum a čas v zadaném časovém pásmu)
timedatectl
(platí od RHEL 7)
vypíše aktuální datum a čas systému, včetně časového pásma, set-time <RRRR-MM-DD hh:mm:ss> nastaví aktuální datum a čas systému, list-timezones vypíše seznam všech dostupných časových pásem, set-timezone <casove_pasmo> nastaví časové pásmo, set-ntp <true/false> povolí či zakáže NTP synchronizaci
tzselect interaktivně zvolí správné časové pásmo
ntpdate <server> nastaví datum a čas systému podle daného NTP serveru (trvalé nastavení se provede v /etc/ntp.conf)
# ntpdate tak.cesnet.cz
hwclock -r vypíše hardwarové datum a čas, -s nastaví systémový čas podle hardwarového, -w nastaví hardwarový čas podle systémového, --set –date=<RRMMDD hh:mm:ss> nastaví hardwarový čas na danou hodnotu
# hwclock --set --date='780321 22:06:56'
uptime vypíše systémový čas, čas od posledního spuštění počítače, počet přihlášených uživatelů a průměrné zatížení systému za posledních 1, 5 a 15 minut
who -b vypíše čas posledního spuštění systému
cat /var/log/messages vypíše globální systémové zprávy, včetně těch, které jsou zaznamenány během spuštění systému
cat /var/log/secure vypíše zprávy související s bezpečností a autentizací
journalctl
(platí od RHEL 7)
vypíše všechny systémové logy shromážděné journal démonem v /run/log/journal, -b od posledního rebootu, -S / -U <YYYY-MM-DD (HH:mm:ss)> od nebo do určité doby, -n (<n>) posledních n záznamů (implicitně 10), -f průběžně zobrazí nově příchozí záznamy, -k pouze zprávy jádra, -u <jednotka> pro zadanou systemd jednotku (službu), -p <priorita> zprávy zadané nebo vyšší priority, -r opačný výstup (nejprve se zobrazí nejnovější záznamy), q ukončí program
# journalctl -b -p err
# journalctl -u httpd.service -S yesterday
dmesg vypíše zprávy z vyrovnávací paměti jádra, především o hardwarových zařízeních, která jádro detekuje během bootovacího procesu (údaje z /var/log/dmesg), -e zobrazí datum a čas, -L barevně zvýrazní důležité zprávy
$ dmesg | grep usb
logger (<zprava>) vytváří záznamy v systémovém logu, -p <priorita> určí prioritu
$ logger -p local3.info test
sysctl <parametr> vypíše daný parametr jádra a jeho aktuální hodnotu, -a vypíše všechny parametry jádra a jejich aktuální hodnoty, -w <parametr>=<hodnota> nastaví parametry jádra za běhu; (dostupné parametry se nachází v /proc/sys, trvalé nastavení se provede v /etc/sysctl.conf), -p synchronizuje údaje z /etc/sysctl.conf s jádrem
# sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1
(ignoruje požadavek na ping)
# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
(povolí IP forwarding)
cat /etc/grub.conf (lilo.conf) vypíše nastavení zaváděcího (bootovacího) programu pro spuštění OS
cat /etc/default/grub
(platí od RHEL 7 – GRUB 2)
vypíše nastavení zaváděcího (bootovacího) programu pro spuštění OS, související skripty se nachází v /etc/grub.d
grub-mkconfig vytvoří GRUB konfigurační soubor (grub.cfg) na základě dat v /etc/grub.conf, -o <soubor> zapíše vytvořený výstup do souboru
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
grub2-mkconfig
(platí od RHEL 7 – GRUB 2)
vytvoří GRUB konfigurační soubor (grub.cfg) na základě dat v /etc/default/grub, -o <soubor> zapíše vytvořený výstup do souboru
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
grub-install <zarizeni> instaluje grub na dané zařízení
# grub-install /dev/sda
grub2-install <zarizeni>
(platí od RHEL 7 – GRUB 2)
instaluje grub 2 na dané zařízení
# grub2-install /dev/sda
mkinitrd <obraz_RAM_disku> <verze_jadra> vytvoří prvotní obraz RAM disku obsahující základní moduly potřebné k připojení souborového systému „/“ (teprve potom je možné zavést moduly obsažené v /lib/modules/<verze_jadra>), --with=<modul> přidá daný modul do obrazu RAM disku, -v podrobný výpis
# mkinitrd /boot/initrd-$(uname -r).img $(uname -r)
(obnoví obraz RAM disku; nutné např. pokud byl SS ext2 změněn na ext3)
# mkinitrd --with=raid1 /boot/initrd-raid1-$(uname -r).img $(uname -r)
(nový obraz RAM disku s daným modulem je třeba doplnit do /boot/grub/grub.conf jako nový odstavec – tzn. zkopírovat předchozí část od řádku „title...“ po „initrd...“ a v posledním řádku upravit nový název obrazu; při startu systému je pak možné zvolit, aby naběhl s tímto obrazem)
chroot <korenovy_adresar> změní kořen souborového systému na nový, daný argumentem, a spustí nový shell (vhodné při práci v záchranném režimu z externího média)
# chroot /mnt/sysimage
(připojí se přímo na pevný disk s původní instalací, odkud je možné opravit poškozený systém)
lsmod vypíše aktuální moduly (ovladače) zavedené v jádru (údaje z /proc/modules)
modinfo <modul> vypíše informace o daném modulu, -d stručný popis
insmod <modul> přidá modul do jádra, pokud nevyžaduje další závislosti
rmmod <modul> odstraní modul z jádra, pokud nevyžaduje další závislosti, -v podrobný výpis
depmod (-a) / depmod <modul> vytvoří seznam závislostí všech/zadaných modulů v /lib/modules/<verze_jadra>/modules.dep
modprobe <modul> přidá modul do jádra včetně jeho závislostí, -r odstraní modul, -v podrobný výpis
# modprobe usbnet
systemctl
(platí od RHEL 7)
vypíše stav všech systemd objektů (jednotek – „units“) pro kontrolu startu systému
systemctl list-dependencies <jednotka>
(platí od RHEL 7)
zobrazí ve stromové struktuře seznam dalších jednotek („units“), které jsou vyžadovány danou jednotkou, --reverse vypíše, které jednotky potřebují aktivovat danou jednotku, aby samy mohly být spuštěny
# systemctl list-dependencies graphical.target | grep target
runlevel / who -r vypíše předchozí a aktuální úroveň běhu systému / vypíše aktuální úroveň běhu systému a čas jejího spuštění
systemctl list-units -t target
(platí od RHEL 7)
vypíše aktuální úroveň běhu systému (aktivní „target units“), --all všechny „target units“
init / telinit <uroven_behu_systemu> změní úroveň běhu systému, 0 vypnutí systému, 1 jednouživatelský režim bez sítě,
2 víceuživatelský režim bez sítě, 3 víceuživatelský režim s připojením k síti, 4 nevyužito, 5 úroveň 3 + GUI, 6 restart systému; konfiguračním souborem procesu init je /etc/inittab, dojde-li k úpravě souboru, jeho opětovné načtení vyvolá příkaz „init q“
# init 5
systemctl isolate <uroven_behu_systemu>.target
(platí od RHEL 7)
změní úroveň běhu systému (aktuální „target unit“), runlevel0.target / poweroff.target vypnutí systému, runlevel1.target / rescue.target jednouživatelský režim bez sítě, runlevel2.target / multi-user.target víceuživatelský režim s připojením k síti, runlevel3.target / multi-user.target víceuživatelský režim s připojením k síti, runlevel4.target / multi-user.target víceuživatelský režim s připojením k síti, runlevel5.target / graphical.target víceuživatelský režim s připojením k síti + GUI, runlevel6.target / reboot.target restart systému
# systemctl isolate multi-user.target
# systemctl isolate runlevel5.target
systemctl rescue
(platí od RHEL 7)
změní úroveň běhu systému na jednouživatelský režim bez sítě, připojí všechny lokální souborové systémy a spustí důležité systémové služby
systemctl emergency
(platí od RHEL 7)
změní úroveň běhu systému na jednouživatelský režim bez sítě, připojí pouze kořenový souborový systém ke čtení a spustí nejdůležitější systémové služby (používá se v případech, kdy nelze spustit rescue režim)
systemctl get-default
(platí od RHEL 7)
vypíše výchozí úroveň běhu systému (výchozí „target unit“)
systemctl set-default <uroven_behu_systemu>.target
(platí od RHEL 7)
změní výchozí úroveň běhu systému (výchozí „target unit“)
# systemctl set-default graphical.target
reboot / init 6 ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a restartuje OS
systemctl reboot
(platí od RHEL 7)
ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a restartuje OS
halt / init 0 ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a zastaví procesor (pohotovostní režim, systém lze bezpečně vypnout manuálně)
systemctl halt
(platí od RHEL 7)
ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a zastaví procesor (pohotovostní režim, systém lze bezpečně vypnout manuálně)
poweroff ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a vypne OS
systemctl poweroff
(platí od RHEL 7)
ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a vypne OS
shutdown ukončí všechny procesy, uloží nezapsaná data na disk a zastaví procesor, -h <cas> vypne OS, -r <cas> restartuje OS, -c zruší běžící či načasovaný shutdown, -k <cas> falešný shutdown, pošle pouze varování uživatelům a znemožní nová přihlášení do systému
# shutdown -h now / shutdown -h 22:00
(vypne ihned / v daný čas)
# shutdown -r +30 "quick reboot"
(restartuje za 30 min. + upozornění)
startx spustí systém X window
xterm spustí terminál v systému X window, -e <prikaz> určí příkaz, který se má v daném terminálu spustit
# xterm -e "tail -f /var/log/secure" &
tty vypíše jméno terminálu přihlášeného uživatele
stty (<argument>) vypíše či změní nastavení terminálu přihlášeného uživatele, -a vypíše současné nastavení v čitelném formátu
set vypíše všechny aktuální proměnné (globální + lokální) a funkce shellu, -o vypíše aktuální nastavení voleb shellu, -/+o <volba> změní nastavení voleb shellu („-“ volbu nastaví, „+“ zruší), -x podle místa výskytu ve skriptu spustí skript nebo jeho část v debug režimu, +x ukončí debug režim v místě výskytu ve skriptu
$ set -o vi
(nastaví shellu prostředí editoru „vi“)
unset <promenna> odstraní danou proměnnou, -f <funkce> definici funkce
$ unset x
printenv (<promenna>) vypíše všechny či zadané globální proměnné a jejich hodnoty
env (<promenna=hodnota> <prikaz>) spustí proces v prostředí dočasně změněném vlastním nastavením proměnných, které se do aktuálního prostředí buď přidávají nebo se z něj odebírají; bez argumentu vypíše všechny globální proměnné a jejich hodnoty (obdoba příkazu „printenv“), -u <promenna> odebere proměnnou, -i odebere všechny proměnné (načte se prázdné prostředí)
export (<promenna(=hodnota)>) exportuje lokální proměnnou tak, aby platila i pro vnořené shelly v rámci stejného sezení (lokální proměnná se trvale nastaví její definicí a exportem v ~/.bash_profile, globální proměnná v /etc/profile); bez argumentu vypíše seznam všech exportovaných proměnných, -n <promenna> zruší export proměnné
$ export x / export x=y
echo (<text> / $<promenna>) zobrazí prázdný řádek či zadaný text nebo hodnotu proměnné, -n potlačí výstup nového řádku za posledním argumentem (využití ve skriptech)
$ echo "Konec souboru" >> ~/soubor.txt
$ echo -n 'Zadejte pozadovanou akci: '
printf <format> (<argument>) zobrazí formátovaný řetězec; specifikace formátu např.: %s řetězec, %d dekadické celé číslo, %% %, \n nový řádek, \t tabulátor
$ printf "Ahoj, jsem %s.\n" $LOGNAME
$ printf "%s\t%s\t%s\n" Nakup Prodej Zisk
$ for i in $(seq 1 10); do printf "%03d\n" "$i"; done
(vypíše pod sebe čísla 1–10 v trojciferném formátu začínajícím nulou)
$ printf "#%.0s" {1..10}
(vypíše daný řetezec 10krát)
eval <argument> sloučí dané argumenty a spustí je jako příkaz shellu
$ user=david; eval cd ~$user
xargs (<prikaz>) čte a poté rozdělí větší množství argumentů ze STDIN na menší části tak, aby je bylo možné přiřadit následujícímu příkazu, jenž bude vykonán (příkazům totiž nelze přiřadit neomezený počet argumentů), -0 mezera, apostrof, uvozovky či obrácené lomítko ve jméně souboru nemají řídící význam (tuto volbu však musí podporovat i příkaz poskytující vstup pro „xargs“), -t příkaz se před provedením vypíše na STDERR
# find . -name core -print0 | xargs -0 -t rm
# find / -user tom | xargs -t rm -Rf
$ find . -type d | xargs chmod 750
$ find . -atime -1 -type f | xargs ls -lutr | tail -1
expr <vyraz> vyhodnotí matematické a jiné výrazy; jednotlivé argumenty se oddělují mezerami a speciální znaky musí být potlačeny před expanzí shellu
$ expr 7 + 3
$ expr "(" 6 - 3 ")" "*" 10
$ expr length ABCD
bc (<soubor>) vyhodnotí matematické a jiné výrazy ze zadaného souboru; bez argumentu pracuje interaktivně
seq <specifikace> vypíše posloupnost čísel (po jednom na každý řádek) definovaných horní a případně i dolní mezí nebo inkrementem, -f <format> v daném formátu, -s <retezec> vloží mezi číslice místo nového řádku daný řetězec, -w zarovná řádek dosazením nuly před 1ciferné číslo
$ seq 2 5
(definovaná dolní i horní mez)
$ seq 1 .2 3
(definovaná dolní i horní mez včetně inkrementu)
$ seq -w 15
(číslice 01–15)
$ seq -s ':' 10
(číslice 1–10 oddělené znakem „:“)
$ seq -f '***%g***' 3
(číslice 1–3 mezi třemi hvězdičkami)
$ for i in $(seq 1 100); do expr $i "*" $i; done
(vypíše druhou mocninu čísel 1–100, každou na zvláštní řádek)
yes (<retezec>) opakovaně vypisuje „y“ či zadaný řetězec (po jednom na každý řádek)
time <prikaz> měří čas vykonání daného příkazu
$ time wget google.com
alias (<vlastni_prikaz>=<prikaz>) vytvoří alias pro daný příkaz (trvale v ~/.bashrc); bez argumentu vypíše všechny stávající aliasy
$ alias nopaste='curl -F file=@- nopaste.com/a'
unalias <vlastni_prikaz> zruší daný alias, -a odstraní všechny aliasy
script <soubor> zapíše vše, co se od spuštění programu zobrazí na STDOUT do daného souboru, -a přidá výstup na konec existujícího souboru, -c <prikaz> zapíše jen výstup daného příkazu, Ctrl+d ukončí program
history (<n>) vypíše historii posledních n příkazů (implicitně posledních 1000 příkazů), -c smaže historii, -d <n> smaže záznam z historie na dané pozici (řádku)
fc (<n> / <n m>) edituje poslední (konkrétní) příkaz(y) implicitním editorem, -e <editor> zvolí editor, -l vypíše očíslovaný seznam posledně zadaných (uvedených) příkazů, -r vypíše seznam v opačném pořadí, -s provede poslední (daný) příkaz z historie
$ fc -l -20 | grep cat
(vypíše 20 posledních příkazů obsahujících „cat“)
$ fc -l 210 250
(vypíše seznam příkazů v daném rozpětí)
$ fc -s / fc !!
(provede předchozí příkaz)
$ fc -s 560 / fc !560
(provede daný příkaz)
clear smaže obsah obrazovky terminálu
reset smaže obsah terminálu a nastaví výchozí hodnoty
exit / Ctrl+d ukončí shell (odhlásí uživatele)
logout odhlásí uživatele z přihlašovacího shellu
setenforce <rezim> nastaví režim SELinuxu, je-li povolen (0 = tolerantní (permissive) – bezpečnostní politika není aplikována, pouze se případné varovné zprávy zapisují do /var/log/messages, 1 = vynucující (enforcing) – bezpečnostní politika definující přístup k souborům je uplatněna; trvalé nastavení se provede v /etc/selinux/config)
getenforce vypíše aktuální režim SELinuxu („enforcing“, „permissive“, či „disabled“)
sestatus vypíše aktuální stav SELinuxu, jeho režim a použitou politiku, -v podrobný výpis na základě údajů v /etc/sestatus.conf
semanage <objekt> <definice> definuje pravidla politiky SELinuxu, objekt fcontext definuje pravidla, která příkaz „restorecon“ používá k nastavení výchozího bezpečnostního kontextu souboru/adresáře v rámci SELinuxu, boolean definuje pravidla pro proměnné, port definuje pravidla pro porty, -a přidá bezpečnostní kontext, -d smaže bezpečnostní kontext, -m upraví bezpečnostní kontext, -t určí typ kontextu, -l vypíše bezpečnostní kontext, -C s volbou „-l“ vypíše pouze lokální úpravy oproti výchozí politice
# semanage fcontext -at httpd_sys_content_t '/web(/.*)?'
(přidá adresáři a jeho obsahu výchozí bezpečnostní kontext)
# semanage boolean -l | grep httpd_enable_homedirs
(vypíše, zda je proměnná povolena trvale)
# semanage port -l
(vypíše typy portů včetně jim přiřazených čísel)
# semanage port -at http_port_t -p tcp 81
(povolí webovému serveru poslouchat na TCP portu 81)
restorecon <soubor/adresar> nastaví souboru/adresáři výchozí bezpečnostní kontext v rámci SELinuxu, -R rekurzivně, -v podrobný výpis
# restorecon -Rv /web
chcon <kontext> <soubor/adresar> změní dočasně bezpečnostní kontext souboru/adresáře v rámci SELinuxu (změna zůstane zachována do rebootu systému nebo do spuštění příkazu „restorecon“; bezpečnostní kontext se skládá z 5 částí oddělených dvojtečkou – uživatel:role:typ:citlivost:kategorie, přičemž poslední 2 nemusí být v systému definovány; při kopírování se kontext souboru změní podle nového, nadřazeného adresáře, při přesunu se původní kontext souboru zachová), -u <uzivatel> pro daného uživatele (používá se „root“ pro roota, „user_u“ pro ostatní uživatele a „system_u“ pro procesy), -r <role> pro danou roli (definuje účel daného souboru, procesu nebo uživatele; používá se „object_r“ pro soubory a „system_r“ pro procesy a uživatele), -t <typ> pro daný typ (definuje, které typy procesů mají přístup ke konkrétním typům souborů; „unconfined_t“ znamená, že nespadá pod politiku SELinuxu), --reference <zdroj> nastaví souboru bezpečnostní kontext podle zdrojového souboru, -R rekurzivně, -v podrobný výpis
# chcon -Rt httpd_sys_content_t /web
(změní dočasně bezpečnostní kontext adresáře tak, aby jeho obsah byl přístupný pouze pro webový server)
# chcon --reference /etc/hosts.allow /etc/hosts.deny
setsebool <promenna> <stav> nastaví stav proměnné SELinuxu, -P trvalé nastavení
# setsebool -P httpd_enable_homedirs on
getsebool (<promenna>) vypíše současný stav proměnné SELinuxu, -a vypíše všechny proměnné a jejich stav
sealert zobrazí užitečné informace, které pomohou s řešením problémů se SELinuxem, -a <soubor> vypíše všechny incidenty v souboru, -l <ID> vypíše informace o daném incidentu
# sealert -a /var/log/audit/audit.log


Klávesové zkratky v Bashi
Doplnění příkazů / názvu souborů:
Tab umožňuje rychle doplnit příkazy nebo názvy souborů poté, co byly zadány v dostatečně jedinečném tvaru; pokud zadané znaky nejsou jedinečné, stisknutím klávesy Tab dvakrát zobrazíte všechny dostupné příkazy nebo názvy souborů, které začínají již zadanými znaky
Historie příkazů:
Ctrl+p / Šipka nahoru vypíše předchozí příkaz v historii
Ctrl+n / Šipka dolů vypíše následující příkaz v historii
Ctrl+r prohledá historii příkazů podle zadaného vzoru (znovu stiskněte pro další vyhledávání)
Ctrl+o spustí příkaz nalezený pomocí "Ctrl+r"
Ctrl+g ukončí vyhledávání v historii příkazů
Řízení procesů:
Ctrl+c ukončí běžící proces v popředí
Ctrl+d ukončí běžící proces, který čte data ze STDIN / ukončí současný shell
Ctrl+z pozastaví běžící úlohu v popředí
Ctrl+s pozastaví veškerý výstup na obrazovku (užitečné při spuštění příkazu s dlouhým podrobným výstupem, ale není nutné proces ukončit)
Ctrl+q obnoví výstup na obrazovku po předchozím zastavení pomocí "Ctrl+s"
Pohyb kurzoru:
Ctrl+b / Šipka vlevo přesune kurzor o jeden znak doleva
Ctrl+f / Šipka vpravo přesune kurzor o jeden znak doprava
Alt+b přesune kurzor o jedno slovo doleva
Alt+f přesune kurzor o jedno slovo doprava
Ctrl+a přesune kurzor na začátek příkazového řádku
Ctrl+e přesune kurzor na konec příkazového řádku
Úprava znaků:
Ctrl+d / Delete vymaže znak pod kurzorem
Ctrl+h / Backspace vymaže znak před kurzorem
Ctrl+u vymaže všechny znaky před kurzorem a přidá je do schránky
Ctrl+k vymaže všechny znaky za kurzorem a přidá je do schránky
Ctrl+l vymaže celou obrazovku
Ctrl+y vloží poslední znaky přidané do schránky
Alt/Esc+. vloží poslední slovo předchozího příkazu na aktuální pozici kurzoru
Alt+u převede znaky z místa kurzoru po konec aktuálního slova na velká písmena
Alt+l převede znaky z místa kurzoru po konec aktuálního slova na malá písmena
Ctrl+_ vrátí o změnu zpět před posledním stisknutím klávesy

Nástroje pro stránku