Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zarizeni-a-souborovy-system

Zařízení a souborový systém


ZAŘÍZENÍ
cat /proc/devices vypíše seznam znakových a blokových zařízení podle jejich hlavního (major) čísla
lshw / lshal vypíše podrobné informace o nalezeném hardwaru a jeho konfiguraci
lspci vypíše informace o zařízeních připojených na PCI sběrnici, -v podrobný výpis
$ lspci | grep -i eth
(zobrazí ethernetové adaptéry)
$ lspci | grep -i fibre
(zobrazí fibre channel adaptéry)
lsusb vypíše informace o zařízeních připojených na USB sběrnici, -v podrobný výpis
lsscsi vypíše informace o zařízeních připojených na SCSI sběrnici, -s vypíše velikost disků, -u LUN (identifikátor logické jednotky), -w WWN (identifikátor zařízení – obdoba MAC adresy), -v podrobný výpis
$ lsscsi | grep tape
(vypíše seznam všech SCSI páskových zařízení)
rescan-scsi-bus.sh skenuje všechny SCSI sběrnice, -a zkontroluje i nově přidaná zařízení
lsblk (<zarizeni / diskovy_oddil>) vypíše informace o všech či zadaných blokových zařízeních ve stromové struktuře (název zařízení, major a minor číslo, zda je zařízení odnímatelné, velikost zařízení, zda je zařízení pouze ke čtení, typ zařízení a přípojný bod), -a včetně prázdných zařízení, -f typ souborového systému, -m vlastníka, skupinu a práva, -p absolutní cestu k zařízení, -S pouze SCSI zařízení, -o <seznam> určí informace (sloupce), které se mají zobrazit, -l výstup ve formě seznamu
$ lsblk -o NAME,SIZE
blkid (<diskovy_oddil / LV>) vypíše atributy všech či zadaných blokových zařízeních (UUID, LABEL, TYPE), -L <LABEL> vypíše diskový oddíl, který používá daný LABEL, -U <UUID> vypíše diskový oddíl, který používá dané UUID
multipath (<zarizeni>) detekuje více cest ke vzdáleným diskům, -ll zobrazí současnou multipath topologii, -f smaže mapování nepoužívaného vzdáleného disku zadaného jako parametr, -F smaže mapování všech nepoužívaných vzdálených disků
lsof (<soubor/zarizeni>) vypíše informace o všech či zadaných otevřených souborech/zařízeních – jejich název, program, který soubor/zařízení používá, PID, uživatele, souborový popisovač, typ souboru, hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo zařízení, velikost souboru v B a číslo i-uzlu, -l vypíše UID, -p <PID> podle daného procesu, -u <uzivatel> podle daného uživatele, -r <n> aktualizuje výpis každých n sekund
$ lsof /dev/cdrom
$ lsof /dev/snd/*
$ lsof -p $$
(vypíše otevřené soubory z aktuálního shellu)
iotop zobrazí I/O zatížení disků, rychlost zápisu a čtení dat a podrobný, interaktivní seznam všech běžících procesů (výpis se mění podle aktuálního stavu), -o pouze aktivní procesy, -u <uzivatel> procesy daného uživatele, -p <PID> pouze určitý proces, q ukončí program
iostat zobrazí I/O zatížení disků a rychlost zápisu a čtení dat, -p <zarizeni> určí disk a zahrnuté diskové oddíly
hdparm <zarizeni / diskovy_oddil> vypíše či nastaví parametry daného ATA/SATA zařízení
smartctl <zarizeni> -a vypíše podrobné informace o stavu daného zařízení (podporujícího SMART technologii) s cílem předejít jeho poškození, -s <on/off> aktivuje/deaktivuje SMART, -t <short/long> spustí krátký/dlouhý test
# smartctl -s on -t long /dev/sda
badblocks <zarizeni / diskovy_oddil> kontroluje špatné bloky na daném zařízení, -b <n> určí velikost bloků v B (implicitně 1024), -i <soubor> vynechá kontrolu již špatných bloků uvedených v daném souboru, -v podrobný výpis
# badblocks -vb 4096 /dev/sda2 > bad_blocks
blockdev <prikaz> <zarizeni / diskovy_oddil> vypíše či nastaví vlastnosti zařízení, -v podrobný výpis, --setro nastaví práva „read-only“, --setrw nastaví práva „read-write“, --getsize vypíše počet sektorů na zařízení
mdadm <rezim> <raid_zarizeni> (<volba>) (<dilci_zarizeni>) spravuje software RAID (virtuální) zařízení; k režimům patří: --create vytvoří software RAID, --grow změní velikost aktivního pole, --add přidá fyzické zařízení, --fail označí fyzické zařízení za vadné a deaktivuje ho (vhodné k testování RAID 1 nebo RAID 5, ne však RAID 0), --remove odebere fyzické zařízení (nesmí být aktivní), --detail vypíše podrobné informace o RAID zařízení, --stop deaktivuje raid zařízení, --assemble aktivuje dříve existující raid zařízení, --scan aplikuje danou operaci na všechna zařízení uvedená v /etc/mdadm.conf; -v podrobný výpis
# mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sd{b,c}1
(vytvoří software RAID 1 zahrnující /dev/sdb1 a sdc1)
# mdadm --grow /dev/md1 --raid-devices=3
# mdadm --add /dev/md1 /dev/sdd1
# mdadm --stop /dev/md1
# mdadm --assemble --scan
cat /etc/mdadm.conf vypíše informace o nastavení mdX RAID diskových polí
cat /proc/mdstat vypíše informace o aktuálním stavu mdX RAID diskových polí
sync přesune obsah diskové vyrovnávací paměti na fyzický disk, čímž se data okamžitě uloží (obvykle systém ukládá data s časovou prodlevou)
eject (<zarizeni>) vysune mechaniku, -t zasune mechaniku
$ eject / eject /dev/cdrom
xinput (<volba>) (<zarizeni>) konfiguruje a testuje X vstupní zařízení jako jsou myši, klávesnice a touchpady, list vypíše informace o zadaných vstupních zařízeních, bez argumentu vypíše seznam všech vstupních zařízení, test testuje zařízení, v případě chyby zobrazí nekonečnou smyčku přijatých událostí
$ xinput test 11


SOUBOROVÝ SYSTÉM A SWAP
cat /proc/partitions vypíše diskové oddíly, jejich hlavní (major) a vedlejší (minor) číslo a počet obsazených bloků
fdisk <zarizeni / diskovy_oddil> vypíše počet cylindrů na daném disku a pomocí volby m zobrazí nabídku pro práci s tabulkou rozdělení disku: p zobrazí tabulku rozdělení disku, n vytvoří nový diskový oddíl, l vypíše možné typy oddílů, t nastaví typ oddílu, d odstraní oddíl, q ukončí program, w uloží změny na disku a ukončí program; -l zobrazí rozdělení daného disku, není-li specifikován, vypíše informace o rozdělení všech právě připojených disků
# fdisk -l /dev/sdb
parted <zarizeni> (<prikaz>) vytvoří/odstraní diskové oddíly nebo změní jejich typ, print zobrazí tabulku rozdělení disku, unit určí jednotky pro zobrazení velikosti diskových oddílů (např. „s“, „B“, „kB“, „MB“, „MiB“, „GB“, „GiB“, „TB“, „TiB“), mklabel vytvoří označení disku (např. „msdos“ či „gpt“), mkpart <typ_oddilu / nazev_oddilu> <typ_SS> <zacatek> <konec> vytvoří nový diskový oddíl, rm <n> odstraní diskový oddíl daného čísla, select <zarizeni> vybere zařízení, které se má použít, set <n> <priznak> <stav> nastaví stav příznaku na diskovém oddílu daného čísla, quit ukončí program; není-li zadán žádný příkaz, pracuje interaktivně
# parted /dev/vda print
(zobrazí tabulku rozdělení disku na /dev/vda)
# parted /dev/vda unit s print
(zobrazí tabulku rozdělení disku podle sektorů)
# parted /dev/vdb mklabel msdos
(zapíše MBR označení disku)
# parted /dev/vdb mkpart primary xfs 2048s 1001MB
(vytvoří primární diskový oddíl o velikosti 1 000 MB)
# parted /dev/vdc mklabel gpt
(zapíše GPT označení disku)
# parted /dev/vdc mkpart primary 1MiB 1001MiB; parted /dev/vdc set 1 lvm on
(vytvoří diskový oddíl o velikosti 1000 MiB s typem Linux LVM)
# parted /dev/vdc mkpart swap1 linux-swap 1001MiB 1501MiB
(vytvoří odkládací oddíl s názvem „swap1“)
partprobe informuje OS o změnách v tabulce rozdělení disků, -s vypíše souhrnné informace o rozdělení disků
udevadm settle
(platí od RHEL 7)
informuje OS o změnách v tabulce rozdělení disků
mkfs <diskovy_oddil / LV> vytvoří souborový systém na daném diskovém oddílu (oddíl musí být odpojen), -t <SS> určí typ SS, -c kontrola bloků, -v podrobný výpis
# mkfs -ct ext3 /dev/sdb2
mke2fs <diskovy_oddil / LV> vytvoří souborový systém ext2, ext3, ext4 na daném diskovém oddílu (oddíl musí být odpojen), -b <n> určí velikost bloku v B, -c kontrola bloků, -i <n> určí počet bytů na i-node, -t <SS> určí typ SS, -L <nazev_svazku> určí název svazku SS, -v podrobný výpis
# mke2fs -cvt ext4 /dev/sdb2
# mkfs.ext4 /dev/mapper/centosvg/weblv
mkfs.xfs <diskovy_oddil / LV> vytvoří souborový systém xfs na daném diskovém oddílu (oddíl musí být odpojen), -b size=<n> určí velikost bloku v B (implicitně 4096 B), -L <nazev_svazku> určí název svazku SS
# mkfs.xfs /dev/vg00/lv_opt
mkisofs <adresar> vytvoří souborový systém ISO 9660 (soubor .iso) z daného adresáře, -J rozšíření Joliet (obsah je čitelný ve windows), -r rozšíření RockRidge (obsah je čitelný v linuxu/unixu), -o <soubor> určí výstupní soubor
$ mkisofs -J -r -o test.iso test
xfs_info <SS> zobrazí informace o souborovém systému xfs
e2label <diskovy_oddil> (<nazev_svazku>) vypíše či určí název svazku diskového oddílu souborového systému ext2, ext3, ext4
# e2label /dev/sdb1 dbdisk1
xfs_admin mění parametry souborového systému xfs, -L <nazev_svazku> <diskovy_oddil> určí název svazku diskového oddílu
tune2fs <diskovy_oddil> mění parametry souborového systému ext2, ext3, ext4, -l vypíše obsah superbloku, -L <nazev_svazku> změní název svazku SS, -j změní typ SS ext2 na žurnálový ext3 (ten musí být nejdřív odpojen; k zajištění trvalého nastavení je třeba upravit i údaj „ext2“ na „ext3“ v /etc/fstab), -O (^)<vlastnost> nastaví či při použití znaku „^“ odstraní danou vlastnost SS, -o (^)<volba_pripojeni> nastaví či při použití znaku „^“ odstraní danou volbu připojení SS
# tune2fs -j /dev/sdb1
# tune2fs -O ^has_journal /dev/sdb1
(změní zpět SS ext3 na ext2)
# tune2fs -o acl /dev/sdb1
resize2fs <diskovy_oddil / LV> (<velikost>) změní (zvětší či zmenší) velikost souborového systému ext2, ext3, ext4 na daném oddílu na požadovanou hodnotu (SS musí být připojen), není-li velikost SS při jeho zvětšování uvedena, automaticky vyplní daný oddíl až do jeho max. velikosti (pokud SS vyplňuje celý oddíl, který je třeba rozšířit, musí se nejdřív zvětšit daný oddíl a pak teprve SS; je-li nutné oddíl zmenšit, musí se nejdřív odpojit, provést na něm kontrolu SS, snížit velikost SS a potom až zmenšit velikost oddílu tak, aby nebyl menší než nová velikost SS), -p vypíše průběh v procentech
# resize2fs /dev/sdb3 500M
# resize2fs /dev/vg00/homelv
xfs_growfs <SS> zvětší velikost souborového systému xfs (zmenšení není možné; SS musí být připojen), -D <velikost> určí velikost SS (není-li velikost SS uvedena, automaticky vyplní daný oddíl až do jeho max. velikosti)
fsck <diskovy_oddil> kontroluje souborový systém a případně opraví nalezené chyby (SS musí být odpojen, „/“ v režimu „read-only“), -A postupně kontroluje všechny SS v /etc/fstab (probíhá automaticky při startu systému), -R vynechá kontrolu kořenového adresáře, -a automatická oprava nalezených chyb, -r interaktivní oprava chyb, -t <SS> určí typ SS, -V podrobný výpis
# fsck (-t ext3) /dev/sdb1
e2fsck <diskovy_oddil> kontroluje souborový systém ext2, ext3, ext4 a případně opraví nalezené chyby (SS musí být odpojen, „/“ v režimu „read-only“), -c kontrola bloků, -f provede kontrolu, i když se SS zdá být čistý, -p automatická oprava nalezených chyb, -v podrobný výpis
# e2fsck -vc /dev/sdb1
xfs_repair <diskovy_oddil> kontroluje souborový systém xfs a případně opraví nalezené chyby (SS musí být odpojen, „/“ v režimu „read-only“), -n pouze vypíše nalezené chyby (bez úpravy SS)
debugfs (<diskovy_oddil>) interaktivně kontroluje, případně upravuje souborový systém ext2, ext3, ext4, -w zpřístupní daný SS k editaci v režimu „read-write“; open <diskovy_oddil> zpřístupní daný SS ke kontrole/editaci, close opustí SS, icheck <blok> vypíše číslo i-uzlu využívajícího daný blok, ncheck <i-uzel> vypíše cestu k danému i-uzlu (souboru), quit ukončí program
xfs_db <diskovy_oddil> interaktivně kontroluje, případně upravuje souborový systém xfs
cat /proc/filesystems vypíše seznam souborových systémů podporovaných jádrem
cat /etc/fstab vypíše seznam definovaných souborových systémů – jméno či UUID zařízení / diskového oddílu, přípojný bod, typ SS, volby připojení (viz příkaz „mount“), zálohování programem „dump“ („0“ = ne, „1“ = ano) a pořadí kontroly SS programem „fsck“ při startu systému („0“ = žádná kontrola, „1“ = první pořadí (pro SS „/“), „2“–„9“ další pořadí)
cat /etc/mtab / cat /proc/mounts vypíše seznam právě připojených souborových systémů
df (<adresar / diskovy_oddil / LV>) vypíše informace o využití kapacity všech právě připojených souborových systémů či zadaného SS / diskového oddílu v kB, -m v MB, -i využití kapacity v i-uzlech, -h přehledný výpis, -l pouze lokální SS, -T zobrazí typ všech SS, -t <SS> pouze SS daného typu, -P použije výstupní formát POSIX
$ df -ml | sed '1 d' | awk '{sum+=$3} END {printf "%.f\n",sum}'
(vypíše celkový využitý prostor v MB, který zabírají všechny lokální SS)
$ df -P | awk '+$5 >= 90 {print}'
(vypíše SS s využitou kapacitou 90 % a více)
mkswap <diskovy_oddil / LV> vytvoří odkládací prostor (swap) pro virtuální paměť, -L <nazev_svazku> určí název svazku
swapon <diskovy_oddil / LV> aktivuje odkládací prostor (pro trvalou aktivaci musí být oddíl uveden v /etc/fstab s volbou „auto“), -a aktivuje všechny swap oddíly v /etc/fstab, -s vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem (údaje z /proc/swaps), -v podrobný výpis (název diskového oddílu, velikost, využití a priorita)
swapoff <diskovy_oddil / LV> deaktivuje odkládací prostor, -a deaktivuje všechny swap oddíly v /etc/fstab, -v podrobný výpis
cat /proc/swaps vypíše aktivní oddíly s odkládacím prostorem
mount (<zarizeni / diskovy_oddil / adresar / NFS_server:SS (adresar)>) vypíše právě připojené souborové systémy (údaje z /etc/mtab) či připojí zadaný SS, -a připojí všechny SS v /etc/fstab s volbou „defaults“ nebo „auto“, -L <nazev_svazku> podle svazku, -U <UUID> podle UUID, -t <SS> určí typ SS, -n bez zápisu do /etc/mtab (např. má-li být /etc připojen jako read-only SS), -o <atribut> určí volby připojení oddělené čárkou (např. remount znovu připojí již připojený SS ro read-only, rw read-write, (no)dev (ne)povolí přístup k SS znakovým a blokovým zařízením, (a)sync (ne)povolí synchronní čtení a zápis dat na SS, (no)auto (ne)připojí SS automaticky, users povolí připojení i odpojení SS jakémukoliv uživateli, (no)user (ne)povolí připojení SS běžnému uživateli (ale jen ten ho smí opět odpojit), usrquota/grpquota povolí vymezení použitelného prostoru na SS pro jednotlivé uživatele/skupiny (atribut musí existovat v /etc/fstab), (no)acl (ne)povolí rozšířená přístupová práva ACL pro SS ext2, ext3 či ext4,( no)atime (ne)povolí úpravu údajů o posledním přístupu k SS v jeho i-nodu, (no)suid (ne)povolí práva setuid a setgid spustitelným souborům, (no)exec (ne)povolí spuštění binárních souborů na SS, defaults = rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async)
$ mount /dev/fd0 / mount /mnt/floppy
(údaje pro připojení zařízení jsou uvedeny v /etc/fstab)
$ mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
$ mount -t vfat /dev/sdc1 /mnt/flash
# mount -no remount,ro /
# mount server_01:/data /mnt/nfs
# mount LABEL="Test Label" /test
# mount UUID="b3cb79b8-a8c6-f188-064b-82236deb1604" /test
umount <zarizeni / diskovy_oddil / adresar> odpojí souborový systém (nesmí být používán žádným procesem), -a všechny připojené SS
$ umount /mnt/flash
$ umount /dev/sdc1
showmount (<pocitac>) vypíše seznam všech počítačů (klientů), které mají povoleno připojení lokálních adresářů přes NFS z lokálního či daného serveru (údaje z /etc/exports(.d/)), -a vypíše názvy či IP adresy klientů a adresáře, které jsou jim právě exportovány, -e vypíše seznam všech exportovaných adresářů a klientů, jenž mají povoleno je připojit
exportfs (<volba>) (<klient>:<adresar>) definuje vzdálené počítače (klienty) a lokální adresáře, které jim budou exportovány přes NFS (trvalé nastavení se provede v /etc/exports(.d/)); bez argumentu či s volbou -s vypíše seznam všech exportovaných adresářů, -a exportuje vše, co je uvedeno v /etc/exports(.d/), -r provede opakovaný export položek z /etc/exports(.d/) (synchronizuje soubor /var/lib/nfs/etab s údaji v /etc/exports(.d/)), -i ignoruje informace v /etc/exports(.d/) a použije pouze volby zadané přímo v příkazovém řádku, -u <klient>:<adresar> zruší daný export, s volbou „-a“ zruší export všech položek v /etc/exports(.d/), -o určí další volby pro export lokálního adresáře (výchozí volby jsou sync,ro,root_squash,wdelay), -v podrobný výpis
# exportfs -av
# exportfs -o rw client1:/usr/tmp
# exportfs -au
quota vypíše informace o nastavení limitů (quot) a využití diskového prostoru přihlášeného uživatele na všech připojených SS, -u <uzivatel> daného uživatele, -g <skupina> dané skupiny, -v podrobný výpis
repquota <SS> vypíše informace o využití a nastavení quot na daném SS, -a všech připojených SS, -u quoty uživatelů (implicitně), -g quoty skupin, -v podrobný výpis
quotacheck <SS> kontroluje quota informace (nastavení max. velikosti použitelného prostoru v i-nodech nebo v 1kB blocích pro uživatele či skupiny) na daném SS s povoleným atributem „usrquota“ či „grpquota“ v /etc/fstab (ještě před kontrolou připojí daný SS v režimu „read-only“, po ní opět v režimu „read-write“), -a kontroluje všechny připojené SS mimo NFS, -c provede novou kontrolu a vytvoří soubory aquota.user / aquota.group (ignoruje existující quoty), -u quoty uživatelů (implicitně), -g quoty skupin, -v podrobný výpis, -i interaktivní režim
# quotacheck -cvug /home
(aktivuje použití quot na daném SS)
edquota <uzivatel/skupina> nastaví quoty editací souboru aquota.user anebo aquota.group, -u danému uživateli, -g dané skupině, -p <vzor> podle daného vzoru (uživatele), -f <SS> jen pro daný SS, -t nastaví max. období (v řádu sekund, minut, hodin či dní), během něhož může být překročen „soft limit“ až do hodnoty uvedené jako „hard limit“ (není-li tato doba nastavena, max. hodnota = „soft limit“)
# edquota -p tim `awk -F: '$3 > 499 {print $1}' /etc/passwd`
setquota <uzivatel/skupina> nastaví quoty přímo z příkazového řádku, -u danému uživateli, -g dané skupině, -p <vzor> podle daného vzoru (uživatele), -a pro všechny připojené SS s nastaveným parametrem „usrquota“/„grpquota“, -t nastaví max. období (v řádu sekund, minut, hodin či dní), během něhož může být překročen „soft limit“ až do hodnoty uvedené jako „hard limit“ (není-li tato doba nastavena, max. hodnota = „soft limit“)
# setquota -u tim 512 1024 0 0 /home
quotaon / quotaoff <SS> povolí/zakáže použití quot na daném SS, -a na všech připojených SS, -u quoty uživatelů, -g quoty skupin
dump <cil> <zdroj> zálohuje souborový systém ext2, ext3, ext4 (daný oddíl musí být odpojen, jde-li o SS připojený přímo k „/“, je třeba systém uvést na úroveň běhu systému 1, čímž se zastaví všechny procesy užívající tento oddíl, a opět ho připojit v režimu „read-only“), -<n> úroveň inkrementální zálohy (nabývá hodnot 0–9, přičemž 0 = full backup), -u aktualizuje /etc/dumpdates (přehled provedených záloh), -a automatická velikost (zapisuje data do konce pásky), -f <cil> cílový soubor/zařízení, -z komprimace gzip, -j komprimace bzip2, -L <nazev> pojmenuje archiv, -M umožní „multi-volume“ zálohu (při archivech větších než 2 GB), -S nedojde k fyzické záloze, jen vypočte velikost místa potřebného k uložení archivu, -W vypíše SS, jenž je třeba zálohovat (údaje z /etc/dumpdates a /etc/fstab)
# dump -0uf /tmp/home.bckp /home
# dump -0auf /dev/st0 -L Full_bckp_11-07-08 /
# dump -0uj 9 /home | dd bs=1024 of=/dev/rmt0
(přijaté variabilní bloky dat jsou převedeny na bloky o stejné velikosti a uloženy na pásku)
restore <zdroj> obnoví data z archivu vytvořeného programem „dump“ do pracovního adresáře, -f <zdroj> zdrojový soubor/zařízení, -r nově naformátovaný SS, -x existující SS, -s <n> číslo zálohy (souboru), -i interaktivní režim, -t vypíše obsah archivu, -v podrobný výpis
# restore -rvf /dev/rmt0
(plná obnova SS)
# restore -is 3 -f /dev/rmt0
(interaktivní obnova, možno obnovit i jednotlivé soubory)
photorec obnoví smazaná data z HDD či přenosného média různých typů SS; pracuje interaktivně a automaticky rozpozná SS, lze obnovit i konkrétní datový formát


Logical Volume Manager (LVM) Virtualizace a dynamická správa diskových oddílů
Physical Volume (PV) Fyzické blokové zařízení nebo diskový oddíl
pvcreate <PV> přidá PV pod správu LVM
# pvcreate /dev/sda4
pvs vypíše všechny PV v systému, jejich VG, atributy, velikost a volné místo
pvdisplay (<PV>) vypíše podrobné informace o všech či daných PV, -m mapování PV (vypíše zahrnuté LV a LE)
pvchange <PV> změní atributy daného PV, -x <y/n> povolí/zakáže přidání PE (fyzických bloků)
pvresize <PV> změní velikost daného PV
# pvresize --setphysicalvolumesize 40G /dev/sda1
# pvresize /dev/sda4
(rozšíří PV o všechno volné místo na /dev/sda4)
pvmove <zdrojovy_PV> (<cilovy_PV>) přesune data z jednoho PV na druhý, není-li cílový PV určen, data se přemístí na jakékoliv volné místo v rámci daného VG
pvremove <PV> odstraní daný PV ze správy LVM
Volume Group (VG) Úložný prostor z jednoho nebo více PV
vgcreate <VG> <PV> vytvoří VG z daných PV, -s <velikost> určí velikost fyzických bloků daných PV v tomto VG (standardně 4 MB)
# vgcreate vg00 /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda3
vgs vypíše všechny VG v systému, počet jejich PV/LV, počet kopií, velikost a volné místo
vgdisplay (<VG>) vypíše podrobné informace o všech či daných VG, -v včetně zahrnutých PV a LV
vgchange <VG> změní atributy daného VG, -a <y/n> aktivuje/deaktivuje daný VG
# vgchange -a n data_vg
vgrename <stary_VG> <novy_VG> přejmenuje daný VG
# vgrename data_vg datavg
vgextend <VG> <PV> přidá PV do daného VG
# vgextend vg00 /dev/sda4
vgreduce <VG> <PV> odstraní PV z daného VG (PV musí být prázdný)
vgexport <VG> exportuje daný VG (znedostupní se systému)
vgimport <VG> importuje daný VG (zpřístupní se systému)
vgremove <VG> odstraní daný VG
vgcfgrestore <VG> obnoví metadata VG z poslední zálohy, -l vypíše seznam všech archivovaných metadat (archivních souborů) pro daný VG, -f <archivni_soubor> obnoví konfiguraci VG z daného souboru
# vgcfgrestore -f /etc/lvm/archive/vg00_00031-1442492648.vg vg00
Logical Volume (LV) Virtuální diskový oddíl
lvcreate <LV> <VG> vytvoří LV na daném VG, -n <LV> určí název LV, -L <velikost> určí velikost LV, -l <n> určí velikost LV zadáním počtu logických bloků, -m <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), -p <r/w> nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu
# lvcreate -n web_lv -L 10G datavg
lvs vypíše všechny LV v systému, jejich VG, atributy, velikost a další informace
lvdisplay (<VG/LV> / <VG>) vypíše podrobné informace o všech či daných LV nebo všech LV na daném VG, -m mapování LV (vypíše zahrnuté PV, PE a typ LV – lineární, zrcadlený, snapshot)
lvchange <VG/LV> změní atributy daného LV, -p <r/w> nastaví práva pro čtení / čtení a zápisu, -a <y/n> aktivuje/deaktivuje daný LV
# lvchange -a n datavg/web_lv
lvrename <stary_VG/LV> <novy_VG/LV> přejmenuje daný LV
# lvrename datavg/web_lv datavg/weblv
lvresize <VG/LV> změní velikost daného LV, -L (+/-)<velikost> nastaví, zvětší či zmenší velikost LV na požadovanou hodnotu v MB (M), GB (G), TB (T), PB (P), EB (E), -l (+/-)<n> určí velikost LV zadáním počtu logických bloků (pokud SS vyplňuje celý LV, který je třeba rozšířit, musí se nejdřív zvětšit daný LV a pak teprve SS; je-li nutné LV zmenšit, musí se nejdřív odpojit, provést na něm kontrolu SS, snížit velikost SS a až poté zmenšit velikost LV tak, aby nebyla menší než nová velikost SS), -r změní velikost zahrnutého SS
# lvresize -rL +200M vg00/rootlv
# lvresize -l +100%FREE /dev/VolGroup00/LogVol00
(vyplní zbývající volné místo v daném VG)
lvconvert <VG/LV> změní typ LV, -m <n> určí počet kopií daného LV (vytvoří zrcadlení lineárního LV), -s <zdrojovy_LV> <cilovy_LV> vytvoří zálohu (snapshot) daného LV
# lvconvert -s vg00/lvol1 vg00/lvol2
lvremove <VG/LV> / <VG> odstraní daný LV / všechny LV na daném VG


POKROČILÉ FUNKCE ÚLOŽIŠTĚ
STRATIS
(platí od RHEL 8)
spravuje disková pole fyzických úložných zařízení a v případě potřeby rozšiřuje souborové systémy
stratis pool create <pole> <zarizeni> vytvoří diskové pole z jednoho nebo více blokových zařízení
# stratis pool create pool1 /dev/vdb
stratis pool list zobrazí všechna disková pole v systému
stratis pool rename <stare_pole> <nove_pole> přejmenuje diskové pole
stratis pool destroy <pole> odstraní diskové pole
stratis pool add-data <pole> <zarizeni> přidá další bloková zařízení do diskového pole
# stratis pool add-data pool1 /dev/vdc
stratis blockdev list (<pole>) zobrazí bloková zařízení v daném diskovém poli; bez argumentu se zobrazí bloková zařízení všech diskových polí
stratis fs create <pole> <SS> vytvoří dynamický a flexibilní souborový systém na daném diskovém poli (v /stratis/<pole>/<FS>)
# stratis fs create pool1 fs1
stratis fs snapshot <pole> <SS> <snapshot> vytvoří snapshot daného souborového systému (v /stratis/<pole>/<FS_snap>)
# stratis fs snapshot pool1 fs1 fs1_snap
stratis fs list (<pole>) zobrazí souborové systémy a jejich snapshoty na daném diskovém poli; bez argumentu se zobrazí souborové systémy všech diskových polí
stratis fs rename <pole> <stary_SS> <novy_SS> přejmenuje souborový systém
stratis fs destroy <pole> <SS/snapshot> odstraní souborový systém nebo snapshot z daného diskového pole
# stratis fs destroy pool1 fs1 / fs1_snap
VDO (Virtual Data Optimizer)
(platí od RHEL 8)
snižuje využití místa na disku na blokových zařízeních a minimalizuje replikaci dat
vdo create --name=<vdo> --device=<zarizeni> --vdoLogicalSize=<velikost> vytvoří a spustí VDO svazek z daného zařízení a o dané velikosti
# vdo create --name=vdo1 --device=/dev/vdd --vdoLogicalSize=500G
vdo list zobrazí všechny spuštěné VDO svazky
vdo start --name=<vdo> spustí zastavený, aktivovaný VDO svazek, --all všechny zastavené a aktivované VDO svazky
vdo stop --name=<vdo> zastaví spuštěný VDO svazek, --all všechny spuštěné VDO svazky
vdo activate --name=<vdo> aktivuje daný VDO svazek, --all všechny VDO svazky
vdo deactivate --name=<vdo> deaktivuje daný VDO svazek, --all všechny VDO svazky
vdo status --name=<vdo> zobrazí nastavení pro daný VDO svazek; není-li uveden, zobrazí nastavení pro všechny VDO svazky
vdostats zobrazí využití všech spuštěných VDO svazků, --human-readable v čitelném formátu
vdo remove --name=<vdo> odstraní VDO svazek, --all všechny VDO svazky

Nástroje pro stránku